Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Caryat Styling Support, gevestigd te Rotterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24265884.

U kunt de Leverings Voorwaarden ook hier downloaden

U kunt de Algemene voorwaarden ook hier downloaden

Artikel 1. Begripsbepaling en toepasselijkheid

a.             In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Caryat": Caryat Styling Support, gevestigd te Rotterdam, terwijl wordt ver­staan onder "opdrachtgever": degene die met Caryat een overeenkomst sluit, c.q. heeft gesloten, alsmede degene die op enigerlei wijze de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

b.             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door Caryat aan opdrachtgever en op alle overeenkomsten terzake van leverin­gen van zaken en/of diensten of hoe dan ook ge­naamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Caryat en opdrachtgever.

c.             Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schrifte­lijk door Caryat zijn aanvaard.

d.             Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven even­tu­ele algemene voorwaar­den van opdrachtgever. Ook indien in de voor­waarden van opdrachtgever een bepaling van gelijke strek­king als die der vorige zin is opgeno­men, hebben de alge­mene ­voor­waar­den van Caryat te allen tijde voorrang boven dergelij­ke even­tuele voorwaar­den van opdrachtgever.

e.             Door het accepteren van de offerte, het doen van bestel­lingen en/of het geven van opdrach­ten, doet opdrachtgever afstand van zijn algemene - of andere - voorwaarden en erkent deze algemene voor­waarden van Caryat te aan­vaar­den.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

a.             De aanbiedingen van Caryat - in welke vorm ook gedaan zijn vrijblij­vend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

b.             Indien opdrachtgever een vrijblijvend aanbod van Caryat aan­vaardt, heeft Caryat het recht om binnen vijf werk­dagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

c.             De aanbiedingen van Caryat zijn gebaseerd op uit­voering van de over­eenkomst onder normale omstandigheden en gedurende de voor Caryat normale werktijden.

d.             De aanbiedingen van Caryat zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

Artikel 3. Aanvaarding

a.             Overeenkomsten tussen Caryat en opdrachtgever komen eerst tot stand doordat een onherroepelijk aanbod tijdig door opdrachtgever wordt aanvaard, doordat een vrijblijvend aanbod dat door opdrachtgever is aanvaard niet door Caryat is herroepen of doordat een aanbod van opdracht-gever uitdrukkelijk door Caryat is aanvaard.

b.             De uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door Caryat blijkt uit diens schriftelijke bevestiging dan wel door diens aanvang met de uitvoering van de overeen­komst.

c.             Slechts de personen die blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel namens gebruiker procuratie bezit­ten, hebben de bevoegdheid om voor gebruiker bindende overeen­komsten te sluiten.

 

Artikel 4. Prijzen

a.             Alle genoemde prijzen zijn in Euro, inclusief B.T.W., maar exclusief verzendkosten en verpakkingsmateriaal. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.

b.             Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor beëindiging van de werkzaamheden, lonen en of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Caryat gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig aan te passen. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 5. Uitvoering door derden 

Caryat kan de uitvoering van opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden opdragen onder door Caryat aan deze derden te stellen voorwaarden.

 

Artikel 6. Levering

a.             Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is over­eengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Caryat derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld waar­bij aan Caryat alsnog een redelijke termijn voor nako­ming wordt gegund.

b.             De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de over­eenkomst, nadat Caryat alle benodigde gegevens van opdrachtgever heeft ontvangen, na vervulling van de nodige formaliteiten en na ontvangst door Caryat van de overeengekomen prijs of het overeengekomen voorschot.

c.             De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij Caryat en op een normale levering van de beno­digde zaken door derden. Als er buiten de schuld van Caryat vertraging ontstaat door wijziging van de bedoel­de werkomstandig-heden of door te late levering van be­doelde zaken door derden, dan wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd.

d.             De overeengekomen zaken of diensten worden geacht te zijn afgeleverd indien de zaken of diensten conform de over­eenkomst voor de eerste keer aan opdrachtgever worden aangeboden.

e.             Wanneer de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen en/of niet kunnen worden verwerkt in het overeengekomen werk, dan houdt Caryat deze zaken ter beschikking van opdrachtgever en slaat deze zaken op voor rekening en risico van opdrachtgever.

f.              Overschrijding van de leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, behoudens in geval van grove schuld van Caryat.

g.             Overschrijding van de leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht om zonder rechterlijke machtiging werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten op kosten van Caryat ter uitvoering van de overeen­komst.

 

Artikel 7. Overmacht

a.             Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uiter­ma­te bezwaarlijk wordt, heeft Caryat het recht te vorde­ren dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden dan wel de uitvoering van de overeen­komst voor de duur van de verhindering op te schorten.

b.             Onder over­macht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan Caryat te wijten om­standigheid of gebeur­tenis waar­door de nakoming van een ver­plich­ting van Caryat geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nako­ming redelijkerwijze niet kan worden gevergd.

c.             Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, over-stroming, werkstaking, bedrijfsbezet­ting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmerin­gen, over­heidsmaatrege-len, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van leveran­ciers alsmede het geval dat Caryat door zijn eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld zijn verbintenissen uit de over­eenkomst na te komen.

d.             Opdrachtgever kan aan de ontbinding, wijziging en/of op­schorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadever­goe­ding ontlenen.

e.             Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

 

Artikel 8. Garanties en aansprakelijkheid

a.             Caryat aanvaardt voor de uitvoering van zijn ver­bintenis geen verdere aan­sprakelijkhe­den en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het aangaan der over­eenkomst schrif­telijk door Caryat zijn toege­zegd.

b.             Caryat aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid voor zaken, die zijn vervaardigd op aanwijzingen van opdrachtgever of van derden.

c.             Caryat is, behoudens opzet of grove schuld en het hierbo­ven gestelde, jegens opdrachtgever en/of derden niet aanspra­kelijk voor enige directe of indirecte schade tenge­volge van de uitvoering van de verbintenis ontstaan of met de uitvoering van de verbin­tenis verband houdende.

d.             Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van Caryat geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van Caryat en voor derden waarvan door Caryat de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.

e.             Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van Caryat, diens perso­neel en/of door haar gebruikte derden steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende overeenkomst, voor zover dit fac­tuurbedrag reeds door opdrachtgever aan Caryat is betaald.

f.              Indien Caryat, haar personeel en/of door Caryat gebruikte derden te dezer zake door derden mochten worden aange­spro­ken, zal opdrachtgever Caryat respectie­velijk diens personeel en door haar gebruikte derden volle­dig vrijwaren en hen al datgene vergoeden wat zij aan derden moeten voldoen.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

a.             Zolang opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplich­tingen jegens Caryat heeft voldaan terzake van door Caryat aan opdrachtgever geleverde of te leveren zaken, daarmee samenhangende werkzaamheden alsme­de ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven de gelever­de zaken eigendom van Caryat.

b.             Niettemin draagt opdrachtgever vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadi­ging dier zaken, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze zaken veroor­zaakt.

c.             Zonder medeweten van Caryat is opdrachtgever, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfs­voering, vóór de betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpan­den of de eigen­dom daarvan over te dragen en blijft Caryat eigenaar daarvan voor zover zij niet zijn verwerkt. Bij overtre­ding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

d.             Onver­minderd de overige haar toekomende rechten wordt Caryat onherroepe­lijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens Caryat aangegane beta­lingsverplich­tingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige inge­brekestelling of rech­terlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaak zijn gemon­teerd, te demon­teren en terug te nemen.

e.             Bij terugname van zaken door Caryat zal deze de teruggenomen zaken crediteren op basis van de waarde, die deze zaken bij terugname blijken te hebben.

f.              Opdrachtgever is ver­plicht Caryat onverwijld te waarschuwen indien derden beslag leggen op of aanspraak maken op zaken, die aan Caryat in eigendom toebeho­ren.

 

Artikel 10. Betaling

a.             De betaling van de geleverde zaken en/of diensten zal dienen te geschie­den binnen de overeenge­komen termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na fac­tuurdatum zonder compensatie.

b.             Alleen die betalingen zijn geldig die op de door Caryat aangeven wijze zijn verricht.

c.             Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoe­ning van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

d.             Ingeval van niet-stipte betaling zal opdrachtgever, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of ge­deelte daarvan, waarmede de betalingster­mijn is overschreden, boven de overeengekomen som een samenge­stelde rente te betalen van 2% per maand of gedeelte van een maand. Indien op 31 decem­ber van enig jaar enig bedrag aan rente verschenen is, zal dat bedrag bij de hoofdsom worden geteld en eveneens rentedra­gend worden.

e.             Alle aan opdrachtgever in eigendom of mede-eigendom toebehorende goederen, welke Caryat onder zich heeft, strekken tot onderpand voor de voldoening door opdrachtgever van hetgeen deze aan Caryat opeisbaar verschuldigd is.

f.              Ingeval van in- en buitengerechtelijke invordering is opdrachtgever naast de hoofdsom en de rente voornoemd onder lid d. van dit artikel tevens verschuldigd de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf datum der ingebrekestelling tot aan die der algehele voldoening, alsmede buitengerechtelijke kosten, welke 15% (ex B.T.W.) van de hoofdsom belopen met een minimum van € 70,00. De gehoudenheid tot voldoening van de buitengerechtelijke kosten volgt reeds uit de ingebrekestelling door of namens Caryat.

g.             Caryat is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten indien en voorzover opdrachtgever zich op enig moment niet houdt aan diens betalingsverplichtingen.

 

Artikel 11. Betalingswijze

De geplaatste orders dienen vooruit betaald te worden. Dit kan door middel van:
a.            Overschrijving van het totale bedrag (inclusief  
                verzendkosten) van de order naar Bankrekening-
                nummer 38.19.71.880 ten name van Caryat
                Management Support te Rotterdam
onder
                vermelding van het factuurnummer.

b.             Voor overschrijving vanuit het buitenland heeft u de volgende codes nodig:
IBAN: NL60 RABO 0381 9718 80

                BIC: RABONR2U

c.             iDeal

d.             Creditcard (PayPal)

 

Artikel 12. Fotomateriaal en teksten

Fotomateriaal en teksten zijn eigendom van Caryat en mogen nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestem-ming van Caryat gebruikt of gekopieerd worden.

 

Artikel 13. Hardheidsclausule

a.             Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zal zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen  overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, onverminderd de bepaling van het volgende lid.

b.             Mochten de omstandigheden, waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal over­leg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

 

Artikel 14. Geschillen

a.             Op alle overeenkomsten tussen Caryat en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b.             Alle geschillen tussen partijen worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Caryat, tenzij dwingend recht een andere rechter voorschrijft.